Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://makeorbuy.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Make or Buy Fulfilment B.V. (vanaf nu Make or Buy). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Make or Buy. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Make or Buy.

Geen garantie op juistheid

Make or Buy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Make or Buy te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. Make or Buy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

E-mail

Elke verzending, verspreiding, of ander gebruik van de inhoud van een verzonden e-mail, of van de daarin vermelde informatie, door anderen dan voor wie deze e-mail bestemd is, is strikt verboden. Als de ontvangen e-mail niet voor u bestemd is, stelt u dan alstublieft de verzender daarvan op de hoogte en verwijdert u de e-mail van alle computers, alsmede het e-mailadres van de afzender indien u automatisch afzenders opslaat in uw adresboek. Hoewel wij maatregelen treffen ter beveiliging, is Internet dataverkeer nooit 100% veilig en Make or Buy is dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor virussen of andere datawijzigingen die kunnen optreden. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid deze e-mail met bijlagen te scannen op virussen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://makeorbuy.nl op deze pagina.